Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Chandan Na Vagha
Harikrushna Maharaj | Chandanvaghama ShriHari