Maharaj

Shree Swaminarayan Temple

Karelibaug - Vadodara | Kundaldham

Gunanuvad
Pu. Bhajanprakashdasjiswamina Divya Guno | 18th Punyatithi 2022