સેલણ

09 Nov સેલણ

  1. 1 લિટર પાણીમાં ચોખાને બાફવા.
  2. ગરમ ભાતમાં ગોળ અને ઘી નાંખી બરાબર મિક્સ કરવું.
  3. તૈયાર છે ગરમા ગરમ સેલણ.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.