વોર્સેસ્ટર સોસ

09 Nov વોર્સેસ્ટર સોસ

  1. સૌ પ્રથમ એક વાસણમાં ઉપરની બધીજ સામગ્રી જેમાં વિનેગર, પાણી, સોયા સોસ, સાકર, રાઇનો પાઉડર, તજ પાઉડર, મરી પાઉડર, અને મીઠું ઉમેરી ઉકાળવું.
  2. ત્યારબાદ સુગંધ આવવા લાગે પછી 30-40 સેકન્ડ સુધી ઉકાળીને ગેસ બંધ કરવો.
  3. આ તૈયાર છે વોર્સેસ્ટરશીર સોસ(ઠંડું કરીને ઉપયોગમાં લઈ શકાય).
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.