વડતાલનાં મરચાં

09 Nov વડતાલનાં મરચાં

  1. સૌ પ્રથમ લીંબુમાં હળદર અન મીઠું ઉમેરી એક બોટલમાં ભરીને 10 દિવસ સુધી રહેવા દો.
  2. 10 દિવસ પછી મરચાં ધોઈ દરેક મરચામાં એક કાણું પડી દો.
  3. હવે લીંબુ વળી બોટલમાં મરચાંને એકદમ દબાવીને ભરી દો.
  4. બધાજ મરચાં લીંબુના પાણીમાં ડૂબેલા રહેવા જોઈએ.
  5. બોટલને બંધ કરીને એક અઠવાડિયું રહેવા દેવા.
  6. એક અઠવાડીયા બાદ વપરાશમાં લેવા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.