મોગોના લાડુ

09 Nov મોગોના લાડુ

  1. લોટમાં 150 ગ્રામ દૂધ અને 150 ગ્રામ ઘીનું મોણ દેવું.
  2. બરાબર મિક્સ કરીને આંકથી ચાળી નાખવું.
  3. પછી એક કડાઈમાં બાકી ઘી ગરમ કરી તેમાં મોગોનો લોટ ધીમે તાપે શેકવો.
  4. લોટ શેકાયને આછો બ્રાઉન કલર થાય એટલે ગેસ બંધ કરી દેવો.
  5. પછી ઠરી જાય એટલે ખાંડ અને એલચી એડ કરી લાડુ વાળવા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.