મકાઈની ધાણી

09 Nov મકાઈની ધાણી

  1. સૌ પ્રથમ ગેસ પર કુકર મૂકી ગરમ કરો ત્યારબાદ તેમાં તેલ નાંખો.
  2. તેલ ગરમ થાય એટલે મકાઈનાં દાણા નાંખી હળદર અને મીઠું નાંખો.
  3. બરાબર હલાવીને કુકરના ઢાંકણની રિંગ અને સિટી કાઢીને બંધ કરો, પછી ધાણી ફૂટવા લાગશે.
  4. ગેસ બંધ કરી થોડીવાર પછી ઢાંકણ ખોલી લો, ધાણી તૈયાર છે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.