બ્રેડ

09 Nov બ્રેડ

 1. એક નાના બાઉલમાં થોડું હુફાળું પાણી લઈ તેમાં ખાંડ ઓગાળી યીસ્ટ ઉમેરી થોડું મિક્સ કરવું.
 2. હવે તેને 10 મિનિટ સાઈડમાં રહેવા દો.
 3. બીજા એક બાઉલમાં મેંદો અને મીઠું મિક્સ કરી વચ્ચે જગ્યા કરો.
 4. 10 મિનિટ બાદ તેમાં યીસ્ટનું મિશ્રણ, તેલ અને બાકી રહેલ હુફાળું પાણી લઈને લોટ બાંધો.
 5. આશરે 10 મિનિટ સુધી લોટને મસળવો અંતે તે હાથમાં ચોટશે નહીં.
 6. હવે એક બાઉલમાં તેલ લગાડી લોટને તેમાં મૂકી કપડાથી ઢાંકી 2 કલાક માટે મૂકી રાખો.
 7. એટલા સમયમાં તે ફૂલીને બમણો થઈ જશે.
 8. હવે તેને થોડો હળવા હાથે અને કોરો લોટ લઈ મસળવો.
 9. હવે તેલ અને કોરા લોટથી ગ્રીસ કરેલ બ્રેડપેનમાં લોટને નાખી લોફનો આકાર આપવો.
 10. ફરીને તેને કપડાથી ઢાંકીને 45 મિનિટ જેવુ રહેવા દેવું જેથી તે ફરીને બમણો થઈ જશે.
 11. 190 ડિગ્રીએ પ્રિહીટ કરેલા ઓવનમાં 40 થી 45 મિનિટ માટે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર ન આવે ત્યાં સુધી બેક કરો.
 12. તૈયાર છે ગરમા ગરમ બ્રેડ.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.