બાસુંદી

09 Nov બાસુંદી

  1. એક તપેલીમાં દૂધ ગરમ મૂકીને ઊકળે ત્યાં સુધી સાઇડમાં કાજુ, બદામ, પિસ્તાના કટકા કરી અને ઇલાયચીનો પાઉડર કરીને દૂધમાં ઉમેરી દેવો.
  2. કેસર અને ખાંડને દૂધમાં ઉમેરી દેવાં અને દૂધ 1/3 જેટલું થઈ જાય ત્યાં સુધી ઊકળવા દેવું.
  3. બાસુંદી તૈયાર થઈ જાય પછી ઠંડી કરીને 1 કલાક ફ્રીજમાં મૂકીને પીરસવી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.