દાલવડાં

09 Nov દાલવડાં

  1. મગની દાળને 3 થી 5 કલાક પલાળી રાખવી.
  2. પછી બરાબર ધોઈ, થોડી દાળ મિક્સર જારમાં લઈ તેમાં આદું મરચાં પણ લઈ મિક્સરમાં વાટી લેવા.
  3. ત્યારબાદ પાણી ઉમેર્યા વગર બાકીની દાળ વાટી લેવી.
  4. દાળને અધકચરી વાટવી અને ખીરું લીસુ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું.
  5. પછી આ ખીરામાં જરૂર મુજબ મીઠું ઉમેરવું અને ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરવી.
  6. પછી ગેસ ઉપર તળવા માટે તેલ મૂકવું અને વડા તેલમાં તળવા.
  7. વડા મીડિયમ ગેસ પર તળી લેવા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.