તીખી બુંદી

09 Nov તીખી બુંદી

  1. સૌ પ્રથમ એક ઊંડા બાઉલમાં બેસન અને ચોખાનો લોટ મિક્સ કરો.
  2. હવે તેમાં બધાજ મસાલા અને બેકિંગ સોડા પણ મિક્સ કરી દો.
  3. હવે થોડું પાણી નાખી મધ્યમ જાડું ખીરું તૈયાર કરો.
  4. જરૂર પડે તેમ પાણી ઉમેરતા જવું.
  5. તેને થોડી વાર સુધી સતત હલાવવું જેથી તેમાં ગાંઠા ન રહે.
  6. ખીરાનો કલર થોડો સફેદ જેવો થઈ જાય ત્યાં સુધી હલાવવું.
  7. હવે એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા મૂકવું.
  8. તેલ ગરમ થતાં મધ્યમ તાપે તેમાં ઝારા ઉપર ખીરું રેડી બુંદી પાડવી.
  9. જ્યાં સુધી ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન થાય ત્યાં સુધી તળવી.
  10. તો તૈયાર છે ગરમા ગરમ તીખી બુંદી.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.