જુવારના રોટલા

09 Nov જુવારના રોટલા

  1. એક વાસણમાં ચાળેલો જુવારનો લોટ લઈ, તેમાં મીઠું અને પાણી થોડું થોડું ઉમેરી બહુ ઢીલો નહીં અને બહુ કઠણ પણ નહીં તેવો લોટ બાંધી લોટને ખૂબ સારી રીતે મસળવો, જેટલો મસળીએ એટલો રોટલો સરસ બને છે.
  2. તેનો લૂવો બનાવી બંને હથેળી વચ્ચે તેને ટીપવો અને વધુ પ્રેશર ન આપવું ધીરે ધીરે કિનારીથી જ મોટો કરવો.
  3. માટીની તાવડી બરાબર ગરમ કરી તેમાં નાંખી તેને બંને બાજુ બરાબર શેકવો.
  4. ચડી જાય પછી ઘી લગાવવુ.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.