જીરા ખારી

09 Nov જીરા ખારી

  1. પફ પેસ્ટ્રી શીટને અડધા ઇંચની જાડાઈ રહે તેટલી વણી લેવી.
  2. પછી શીટની ચારે બાજુથી કિનારીઓ બરાબર કાપી લેવી.
  3. પછી ખારીના શેપમાં કટરથી કટ કરી લેવું.
  4. 3 સરખા ભાગમાં કટ કરી અડધો ઇંચ પોહળી પટ્ટીઓ કાપવી.
  5. તે પટ્ટીઓ બેકિંગ ટ્રેમાં થોડા થોડા અંતરે ગોઠવવી.
  6. હવે તેની પર આખું જીરું હળવા હાથે ચીપકાવી દેવું.
  7. 250 ડિગ્રીએ ઓવનને 10 મિનિટ અગાવ પ્રીહિટ કરી લેવું, અને પછી ખારીને 30 મિનિટ બેક કરવી.
  8. બનેલી ખારીને એક ક્લાક ઠંડી થવા દેવી, ત્યારબાદ 100 ડિગ્રીએ ઓવનને ફરી પ્રીહિટ કરી લેવું.
  9. ખારીને ફરીથી 20-25 મિનિટ માટે 100 ડિગ્રી તાપમાને બેક કરી લેવી.
  10. ખારી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થશે. એટલે બનીને તૈયાર.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.