ચોકલેટબોલ

09 Nov ચોકલેટબોલ

  1. સૌ પ્રથમ એક બાઉલમાં ચોકલેટ કેક લઈ તેને મેસ કરો. (ભૂકો કરો)
  2. પછી તેમાં કન્ડેન્સ મિલ્ક મિક્સ કરો.
  3. તેમાં મેલ્ટેડ ચોકલેટ નાંખી તેને સારી રીતે મિશ્ર કરી લેવું.
  4. પછી 15 થી 20 મિનિટ સુધી ફિજમાં મૂકી રાખો.
  5. ત્યારબાદ એના નાની સાઇઝના બોલ બનાવવા.
  6. પછી ફરીને બોલ બનાવેલા છે તે પ્લેટ 15 થી 20 મિનિટ સુધી ફિજમાં મૂકી રાખો.
  7. હવે બોલ્સને મેલ્ટેડ ડાર્ક ચોકલેટમાં બોળી ઉપરથી સજાવટ માટે જે મૂકવું હોય તે મૂકી શકાય.
  8. બોલ્સ પરની ચોકલેટ ઠરી જાય પછી તેને સર્વ કરવા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.