ચીપોટલે બાઉલ

09 Nov ચીપોટલે બાઉલ

લીંબુ ધાણાવાળા ભાતને બનાવાની રીત:

 1. સૌ પ્રથમ એક તપેલામાં પાણી લઈને ગરમ કરવા મૂકો.
 2. પાણી ઊકળી જાય પછી ચોખા અને મીઠું પાણીમાં ઉમેરો.
 3. 15 થી 20 મિનિટ સુધી ચોખાને બફાવા દેવા.
 4. ચોખા બફાઈ જાય પછી ચોખાને કાણાવાળા ટોપામાં કાઢી લેવા, પાણી સંપૂર્ણપણે નિતારી લેવું.
 5. પછી ભાતમાં લીંબુનો રસ ઉમેરવો અને ધાણા ઉપર ભભરાવીને ભેગું કરવી લેવું.
 6. હવે લીંબુ ધાણાવાળો ભાત બાજુમાં ઠંડો કરવા મૂકી દેવો.

ટાકોનો મસાલાની રીત:

 1. બધી સામગ્રી સૂકી વસ્તુ પીસવાવાળા મગમાં લઈ મિક્સરમાં ઝીણો બારીક ભૂકો થાય ત્યાં સુધી પીસવું.
 2. હવે તમારો ટાકોનો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે.
 3. અડધો મસાલો કાળા બીન્સ માટે રાખવો અને અડધો મસાલો ફહીતા માટે રાખવો.

મસાલાવાળા કાળા બીન્સની રીત:

 1. પહેલા કુકરમાં પાણી, બીન્સ અને મીઠું નાંખીને 15–20 સીટી મારીને બીન્સ બફાવા દો.
 2. (તમે પહેલા બીન્સને 4–6 કલાક પલાળ્યા હોય તો સાત સીટી મારવી)
 3. પછી તપેલીમાં તેલ મૂકીને જીરાનો વઘાર કરીને બીન્સ અને ટાકોનો મસાલો ઉમેરવો.
 4. હવે બધું ભેગું કરીને 5 થી 10 મિનિટ સાતળવું.
 5. હવે મસાલાવાળા બીન્સ બાજુમાં ઠંડા કરવા માટે મૂકી દો.

ફહીતાની રીત:

 1. પહેલા તપેલીમાં તેલ મૂકીને ગરમ કરો.
 2. પછી લાલ અને લીલા કેપ્સીકમ મરચાં સાંતળવા.
 3. હવે તેમાં ટાકોનો મસાલો ઉમેરી મરચાંને 10 થી 15 મિનિટ સાંતળવા દેવા.
 4. હવે ફહીતાને ઠંડા કરવા માટે બાજુમાં મૂકો.

ચીપોટલે બાઉલ રીત:

 1. હવે એક બાઉલ લઈને પ્રમાણસર 2 ચમચા લીંબુવાળો ભાત મૂકવો.
 2. એની ઉપર એક ચમચો મસાલાવાળા બીન્સ મૂકવાં.
 3. પછી એક ચમચો ફહીતા બીન્સની ઉપર મૂકવાં.
 4. પછી એક એક ચમચો ટમેટાં, સાલસા, મકાઈ, લેટસ, આવાકાડો ડીપ, સાવર ક્રીમ અને ચીઝ મૂકવું.
 5. હવે તમારો ચીપોટલે બાઉલ તૈયાર છે!
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.