ચીઝબ્રસ્ટ પીઝા

09 Nov ચીઝબ્રસ્ટ પીઝા

 1. સૌ પ્રથમ એક વાટકીમાં 2 ચમચી ગરમ પાણી લેવું.
 2. તેમાં ડ્રાય યીસ્ટ અને સાકર ઉમેરી 10 મિનિટ રહેવા દેવું.
 3. હવે એક વાસણમાં મેંદાનો લોટ, યીસ્ટવાળું પાણી, તેલ, મીઠું વગેરે ઉમેરી લોટ બાંધવો.
 4. પછી તેના પર ભીનું કપડું લઈ લોટ ઢાંકી દેવો.
 5. 1 કલાક બાદ લોટને ફરીથી થોડો મસળી લો.
 6. પીઝા બેઝબનાવવા તેને 5 ભાગમાં વિભાજિત કરો.
 7. તૈયાર કરેલ લોટના 5 ભાગમાંથી 1 ભાગ લઈ તેના બે રોટલા વણવા.
 8. 1 રોટલો મોટો અને જાડો બીજો રોટલો થોડો નાનો અને પાતળો.
 9. આ રીતે 5 નાના અને 5 મોટા રોટલા તૈયાર કરવા.
 10. હવે એક મોટો રોટલો લઈ તેમાં ઉપર કાંટાવાળી ચમચી વડે કાણાં પાડી તેમાં 1 કપ ચીઝ પાથરવું.
 11. પછી એક નાનો રોટલો કાણાં પાડી ઉપર મૂકવો.
 12. હવે તૈયાર કરેલ પીઝા બેસને ઓવનમાં 10 થી 15 મિનિટ સુધી 200 ડીગ્રી તાપમાને બેક કરવા.
 13. તેયરા છે ચીઝ બ્રસ્ટ પીઝા બેસ.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.