ઘઉંના પૌંઆનો ચેવડો

09 Nov ઘઉંના પૌંઆનો ચેવડો

  1. સૌ પ્રથમ તેલ ગરમ કરવા મૂકવું.
  2. તેલ બરાબર ગરમ થાય એટલે તેમાં ઘઉંના પૌંઆ તળી લેવા.
  3. ત્યારબાદ શીંગદાણા અને કાજુ ને પણ તે જ તેલમાં તળી લેવા.
  4. હવે પૌંઆ,શીંગદાણા અને કાજુ મિક્સ કરી તેમાં બધા મસાલા મિક્સ કરવા.
  5. તૈયાર છે ઘઉં પૌંઆનો ચેવડો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.