ગળ્યાં પૂડલાં

09 Nov ગળ્યાં પૂડલાં

  1. ગોળને એક તપેલીમાં લઈને 2-3 કપ પાણીમાં બરાબર ઓગળી દેવો.
  2. ત્યારબાદ ઘઉંના લોટને પાણીમાં ઉમેરી બધું બરાબર મિક્સ કરી દેવું.
  3. આ રાબડાને જરૂર પડે તો પાણી ઉમેરી માપસરનું ઘટ્ટ કરી શકાય.
  4. ત્યારબાદ એક નોનસ્ટીક પેન ગરમ મૂકી તેમાં નીચે તેલ લગાવી ઉપર રાબડું પાથરી દેવું.
  5. પૂડલાંની આજુબાજુ તેલ નાંખી 1-2 મિનિટ ચડવા દેવો.
  6. પછી ઊથલાવીને બીજી બાજુ 1-2 મિનિટ ચડવા દેવો. પૂડલાં તૈયાર છે હવે તેને પીરસી શકાય.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.