ખારીશીંગ

09 Nov ખારીશીંગ

  1. સૌ પ્રથમ એક પેનમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દો.
  2. પછી એમા શીંગદાણા ઉમેરી બાફી લો.
  3. પછી ગરણી વડે પાણી ગાળી લો.
  4. શીંગદાણાને કોરા કરી પછી એમા 1 ચમચી મીઠું ઉમેરી મિક્સ કરી લો.
  5. હવે એક કડાઈમાં શેકવા માટેનું મીઠું ઉમેરી ગરમ થવા દો.
  6. થોડી વાર મીઠાને હલાવવું ત્યારબાદ તેમાં શિંગદાણા નાખી શેકો.
  7. જ્યાં સુધી મીઠું કોરુ ના પડી જાય ત્યાં સુધી શેકાવા દો.
  8. જેમ જેમ શેકતા જશો એટલે જે મીઠું ચોંટીયું હશે એ નીકળી જશે.
  9. પછી એક ચારણી વડે મીઠું અને શીંગદાણા અલગ કરી લો.
  10. તૈયાર છે ખારી શીંગ.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.