ખારા ચણા

09 Nov ખારા ચણા

  1. એક બાઉલમાં મોટી સાઇઝના સૂકા ચણા લો.
  2. ગેસ પર એક કડાઈ ગરમ કરવા મૂકો.
  3. ગરમ થઈ જાય એટલે અંદર મીઠું નાંખી બરાબર ગરમ કરો હવે અંદર થોડા ચણા નાંખો.
  4. હવે ચણાને વારે-વારે હલાવીને શેકો.તેને વધારે તાપે જ શેકવા.
  5. બે મિનિટમાં ચણા શેકાઈને ફૂટવા લાગશે.
  6. બધાજ ચણા શેકાયને ફૂટી જાય એટલે ઝારાથી ચણા કાઢી લો. અને મીઠું કડાઈમાં જ રહેવા દો.
  7. આજ રીતે બાકીના બધા ચણા શેકીને તૈયાર કરો.
  8. શેકાયને તૈયાર થાય બાદ ઠંડા કરી એક હવાબંધ ડબ્બામાં ભરી લો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.