ક્લબ સેન્ડવીચ

09 Nov ક્લબ સેન્ડવીચ

  1. સેન્ડવિચ ગ્રીલ ને ગરમ કરવા મૂકવું અને મેયોનીઝ 3 બ્રેડ પર લગાવવું.
  2. ગ્રીલ પર બટર મૂકી તેના પર બ્રેડ મૂકવી.
  3. આ બ્રેડ પર ચીઝ સ્લાઇસ, લેટસ, ટમેટાં મૂકી બીજી બ્રેડ થી કવર કરવું.
  4. કવર કરેલી બ્રેડ પર લાલ લીલા કેપ્સીકમ, કાકડી અને ચીઝ સ્લાઇસ મૂકવી.
  5. હવે તેના પર ત્રીજી મેયોનીઝ લગાવેલી બ્રેડ થી કવર કરવું.
  6. આ રીતે ગુલાબી રંગ થાય ત્યાં સુધી ગ્રીલ કરવું.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.