કાજુ-બદામના લાડુ

09 Nov કાજુ-બદામના લાડુ

  1. એક કડાઈમાં ઘી ગરમ કરવા મૂકવું અને તેમાં કાજુ, બદામ અને અખરોટ બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી શેકી લો.
  2. હવે આ શેકેલા ડ્રાયફ્રૂટ પીસી લો.
  3. હવે એક કડાઈમાં ગોળ લઈ તેમાં 2 ચમચી ઘી નાંખી ગોળનો પાયો લો.
  4. ડ્રાયફ્રૂટના ભૂકામાં તે પાયો નાંખી ઇલાયચી પાઉડર અને ઘી નાંખી તેના લાડુ વાળી દો.

પાયો લેવા માટે:

  1. ગોળને ઝીણો સમારી લેવો.
  2. તેમાં 2 ચમચી ઘી ઉમેરીતેને ગેસ ઉપર ગરમ કરો.
  3. ગોળ ઓગળી જાય અને તેમાં પરપોટા વળવા લાગે એટલે પાયો રેડી છે.

પાયો ચેક કરવા:

  1. એક વાટકીમાં પાણી લઈ તેમાં પાયાના 3-4 ટીપાં નાંખો.
  2. જો તે ઓગળે નહીં અને જેમ છે એમ જ રહે એટલે બરાબર છે.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.