કાજુ-પિસ્તાપૂરી

09 Nov કાજુ-પિસ્તાપૂરી

  1. કાજુ ને બે મિનિટ ગરમ પાણીમાં પલાળી ને કાઢી લો.
  2. પછી તેને એક કપડાં મા પાથરી ને કોરા કરી લો.
  3. હવે કાજુ અને પિસ્તાને ઝીણા પીસી લો.
  4. પીસેલા કાજુ અને પિસ્તામાં દળેલી ખાંડ તથા ઇલાયચી પાઉડર ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરી લો.
  5. હવે પાણીમાં કેસરના તાંતણા ઉમેરી લો.
  6. તૈયાર કરેલા કાજુ-પિસ્તાના મિશ્રણનો કેસરવાળા પાણીથી ભાખરી જેવો કડક લોટ બાંધી લો.
  7. હવે તેમાંથી નાની જાડી પૂરી બનાવી લો.
  8. હવે ઓવન ને ૧૮૦°c પર પ્રીહીટ કરી લો.
  9. હવે પ્રીહીટેડ ઓવન માં બનાવેલી પૂરીને બદામી થાય ત્યાં સુધી બેક કરી લો.
  10. ઠંડી થાય પછી સર્વ કરો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.