કાજુ-અંજીર રોલ

09 Nov કાજુ-અંજીર રોલ

  1. ઠંડા કાજુને ક્રશ કરીને ખાંડની દોઢ તારની ચાસણીમાં ઉમેરી દેવા પછી મિક્સ કરીને માવા જેવું બનાવવું અને તેને ઠંડું થવા દેવું.
  2. હવે અંજીરને ગરમ પાણીમાં પલાળીને તેના નાના ટુકડા કરીને ક્રશ કરી લેવા.
  3. એક કડાઈમાં ઘી ગરમ કરવા મૂકીને તેમાં ક્રશ કરેલા અંજીરને શેકી લેવા.
  4. તેમાં બધું પાણી બળી જાય અને માવો થોડો કઠણ થાય પછી તેમાં મિલ્ક પાઉડર ઉમેરીને મિક્સ કરીને પછી ગેસ બંધ કરી દેવો.
  5. હવે અંજીરના માવા ને ઠંડો પડવા દેવો અને તેના પાતળા રોલ કરી લેવા.
  6. હવે કાજુના માવા માંથી પાતળી પટ્ટી વાળી તેના ઉપર અંજીરના બનાવેલ રોલ મૂકીને કાજુની પટ્ટીને રોલ કરી દેવી.
  7. કાજુ અંજીર ના રોલ ઉપર વરખ લગાવીને તેના નાના પીસ કટ કરી લેવા
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.