એપલ શેક

09 Nov એપલ શેક

  1. સૌ પ્રથમ સફરજનની છાલ ઉતારી તેના નાના પીસ કરો.
  2. ત્યારબાદ એક મિક્સર જારમાં સફરજનનાં પીસ, ખાંડ અને દૂધ નાંખી ક્રશ કરો.
  3. પછી તેમાં આઈસક્રીમ નાંખી મિક્સ કરો.
  4. ત્યારબાદ તેને એક ગ્લાસમાં લઈ તેના ઉપર આઈસક્રીમ મૂકો.
  5. તેની ઉપર કાજુ–બદામની ચિપ્સ નાંખી પીરસો.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.