અખરોટપ્લાઝા

09 Nov અખરોટપ્લાઝા

  1. એક કઢાઈમાં ઘી મૂકી ડ્રાયફ્રૂટ સાંતળી લો
  2. જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લઈ તેમાં દૂધ નાંખી ગરમ કરવું.
  3. દૂધને સતત હલાવતા રહેવું, તળિયે ચોંટી ના જાય તેનું ધ્યાન રાખવું.
  4. હવે તેમાં ખાંડ નાંખી દેવી.
  5. તેનો માવો તૈયાર થાય ત્યાં સુધી હલાવતા રહેવું.
  6. માવો તૈયાર થઈ જાય એટલે તેમાં કાજુ, બદામ, અખરોટ નાંખી દેવા.
  7. ત્યારબાદ ચોંકીમાં ઢાળી દેવું, ઠંડું થાય પછી તેના ચકતા પાડવા.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.