હારડા

26 Nov હારડા

હારડા એટલે ખાંડનાં ચકતાંનો હાર. ચોક્કસ અંતરે ગોઠવેલાં બીબાંમાં લાંબો સફેદ દોરો પસાર કરવામાં આવે, અને એમાં ખાંડની ચાસણી નાખીને, એને ઠરવા દેવામાં આવે, એટલે હારડા તૈયાર થઈ જાય. હોળી જેવા પર્વમાં તેનો પારંપારિક ઉપયોગ થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.