સુવાની ભાજી

26 Nov સુવાની ભાજી

આ ભાજી માર્કેટમાં બહુ ઓછી જોવા મળે છે, પણ એની વિશિષ્ટ સુગંધથી એ અન્ય ભાજીઓથી અલગ તરી આવે છે. સુવાની ભાજી ઉષ્ણ, તીક્ષ્ણ, લૂખી, તીખી, કફનાશક, વાયુનાશક અને પિત્તકર છે. પિત્તકર ગુણને કારણે એકલી સુવાની ભાજી ખાવાને બદલે એને બટાટા અથવા પાલકની સાથે વાપરી શકાય.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.