સાકર

26 Nov સાકર

સાકર શીતળ છે તથા તૃષા અને રક્તપિત મટાડનાર છે. તેમ જ એ પૌષ્ટિક, ઉધરસનો નાશ કરનાર, થાક દૂર કરનાર, કળતર મટાડનાર, તરત જ બળ આપનાર, ઘાને રૂઝવનાર તથા કંઠ-ગળા માટે હિતકર છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.