સફેદ મરી

26 Nov સફેદ મરી

સફેદ મરીમાં ભરપૂર માત્રામાં ફ્લેવોનોઈડ, વિટામિન હોય છે.
તેના પ્રયોગથી સ્વાસ્થયલક્ષી અનેક સમસ્યાઓથી છૂટકારો મળે છે. તેમાં હાઈડ્રોક્લોરિક એિસડ હોય છે જે અપચો, ગેસ, એિસિડટી તેમજ પેટના ઈંફેકશનને દૂર કરે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.