સંતરાં

26 Nov સંતરાં

સંતરાંનો રંગ ઘેરો નારંગી, છાલ સહેલાઈથી છૂટી પાડી શકાય તેવી, લાલ પાતળી પોચી પેશીઓ વચ્ચે પોલાણ ઘણું મોટું, માવો ચળક્તો નારંગી રંગનો, સ્વાદ મીઠો, મીઠાશ અને ખટાશની મીલાવટવાળો અને ઉત્તમ પ્રકારનો હોય છે.તેમાં વિટામિનCવધુ હોય છે. સંતરાં ભુખ લગાડનાર અને રક્તશુદ્ધી કરનાર છે. એ પીત્તશામક હોવાથી તાવમાં બહુ જ ઉપયોગી છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.