મેંદો

26 Nov મેંદો

મેંદાને વ્હાઇટ ફ્લોર, રિફાઇન્ડ ફ્લોર, ઓલ પર્પઝ ફ્લોર, પેસ્ટ્રી ફ્લોર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઘઉંને પ્રોસેસિંગ કરીને મેંદો બનાવવામાં આવે છે. જેથી તેની ગુણવત્તા જળવાયેલ રહેતી નથી. મેંદો અનેક વિધ વાનગીઓ બાનવવામાં બહોળા પ્રમાણમા વપરાય છે, પરંતુ સ્વાસ્થ્યને લાભદાયી ન હોવાથી તેનો બને તેટલો ઉપયોગ ઓછો કરવો તે હિતાવહ છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.