મકાઈનો લોટ

26 Nov મકાઈનો લોટ

મકાઈનો લોટ કે જે કોર્ન ફ્લોર તરીકે વધુ પ્રચલિત છે, તે મકાઈનાં દાણાને સૂકવીને તેમાથી બનાનવવામાં આવતો એક લોટ છે. તેનો ઉપયોગ વિવિધ વાનગીઓ બાનવવામાં થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.