બ્લેકબેરી

26 Nov બ્લેકબેરી

બ્લેકબેરીમાં દ્રાવ્ય અને અદ્રાવ્ય બંને પ્રકારના ફાઇબર હોય છે. દ્રાવ્ય ફાઇબર પાણીમાં ભળી જાય છે, અને તે લોહીમાં શર્કરાના સ્તરને ઘટાડવા અને કોલેસ્ટેરોલના આરોગ્યપ્રદ સ્તરને જાળવવામાં મદદ કરે છે.અદ્રાવ્ય રેસા પાણીમાં ઓગળતા નથી, પરંતુ ખોરાકને પાચન કરવામાં ટેકો આપે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.