બેકિંગ પાવડર

26 Nov બેકિંગ પાવડર

બેકિંગ પાઉડર અડવામાં ખૂબ ચિકણો એટલે કે મુલાયમ હોય છે. બિલકુલ મેદા કે કોર્ન ફ્લોર જેવો હોય છે. કેક, મફિન્સ અને બેકરી વાળી વસ્તુઓ બનાવવા માટે તેને માઇક્રોવેવમાં રાખવામાં આવે છે તેમાં વપરાયેલ બેકિંગ પાઉડર ગરમીના સંપર્કમાં આવતા વાનગી વધારે મુલાયમ તેમજ ફુલેલી બને છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.