બાદિયા

26 Nov બાદિયા

આયુર્વેદિક મત અનુસાર બાદિયાન ગુણમાં દીપક, પાચક તથા વાતહર મનાય છે. તે જઠરાગ્નિને તે પ્રદીપ્ત કરેછે. સાંધાની તકલીફોના ઉપચાર માટે બાદિયાનને પીવામાં આવે છે. ભોજન પછી પાચન માટે બાદિયાનના બી ચાવવામાં આવે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.