ટોર્ટિલા

26 Nov ટોર્ટિલા

તે એક પાતળી,યીસ્ટ વગર બાનવવામાં આવતી ફ્લેટ બ્રેડ છે. મોટે ભાગે તે મકાઈ, મેંદા કે ઘઉંના લોટમાંથી બનાવવામાં આવે છે. તે 6 થી 30 સે.મી. સુધીની સાઈઝમાં જોવા મળે છે. જો ફ્રીજમાં રાખવામા આવે તો એક અઠવાડીયા સુધી ચાલે છે. ભારતીય રોટલી ટોર્ટિલાનું એક ઉદાહરણ છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.