ટીંબરું

26 Nov ટીંબરું

ટિંબરુના પાકા ફળ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ હોય છે. તેનો સ્વાદ ચીકુ જેવો જ હોય છે. ટિંબરુનું પાકું ફળ પિત્તના રોગો,કફના રોગો,રક્તપિત અને ખંજવાળ દૂર કરે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.