ઝૂમખડી

26 Nov ઝૂમખડી

ઝૂમખડી એ તુરિયાની જાતનું વેળા પાર થતું શાકભાજી છે. તુરીયા જેવું જ દેખાતું પરંતુ તે તુરિયાથી સાઈઝમાં ઘણું નાનું હોય છે. મુખ્યત્વે તેનું શકે બનાવવામાં આવે છે. આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ તે ઠંડુ, મધુર, હરનાર, અગ્નિને પ્રદીપ્ત કરનાર, શ્વાસ, તાવ, ઉધરસ અને કૃમિને મટાડનાર છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.