ચાંદીની વરખ

26 Nov ચાંદીની વરખ

વરક ચાંદી અને સોનામાંથી બનાવાય છે, સામાન્ય રીતે તેનો ઉપયોગ ભોજનમાં મીઠાઈઓ ઉપર લગાવવામાં થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.