ખીરું

26 Nov ખીરું

ગાય કે ભેંસ જ્યારે તેના બચ્ચાને જન્મ આપે ત્યારે પ્રથમ બે કે ત્રણ સમય જે દૂધ આપે તેને ખીરું કહેવાય.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.