ખટુમડા

26 Nov ખટુમડા

પરંપરાગત રીતે, ભારતમાં અનેક બીમારીઓની સારવાર માટે ખટુમડાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેનું અંગ્રેજી નામ સ્ટાર ગૂસબેરી છે. આ ફળોનો ઉપયોગ લોહી શુદ્ધિકરણ અને ભૂખ ઉત્તેજક તરીકે થાય છે. તેને સલાડમાં અથવા ચટણી બનાવી શકાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.