કોર્ન સ્ટાર્ચ

26 Nov કોર્ન સ્ટાર્ચ

મકાઈના દાણાને સૂકવીને તેનો પાઉડર કરવામાં આવે તેને કોર્ન સ્ટાર્ચ એ કહેવાય છે. તે સ્વાદ રહિત હોય છે અને મુખ્યત્વે ઘટ્ટતા વધારવા માટે વપરાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.