કોબી

26 Nov કોબી

કોબીમાં વિટામિન સી વિપુલ પ્રમાણમાં હોય છે. તેની સમૃધ ફાઇબર સામગ્રી કબિજયાતમાં રાહત આપી શકે છે. કોબીજ શરીરમાં શક્તિ વધારે છે તથા પિત્ત, કફ અને રક્તવિકૃતિઓને દુર કરવામાં અસરકારક છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.