કોઠાં

26 Nov કોઠાં

કાચા કોઠાની ચટણી અને પાકા કોઠાનો મુરબ્બો બનાવી શકાય છે. કોઠું મધુર, ખાટું, તુરુ, સહેજ કડવું, ઠંડું છતાં પિત્ત, વાયુનો નાશ કરનાર છે. સવારે પાકા કોઠાના ગર્ભ સાથે ગોળ તથા પાણી મેળવી શરબત બનાવી 15 દિવસ સુધી પીવાથી હરસ નાબૂદ થાય છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.