કેસર

26 Nov કેસર

કેસરની ખેતી ક્રોકસ સેટિવસ ફૂલથી હાથથી કરવામાં આવે છે. તેનો ઉદ્દભવ ગ્રીસમાં થયો છે, જ્યાં તે તેની ઔષધીય ગુણધર્મો માટે આદરણીય છે. પેટ સંબંધિત રોગોના ઈલાજમાં કેસર ખુબજ ફાયદાકારક છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.