કાશીબોર

26 Nov કાશીબોર

કાશી બોર ગુજરાત, રાજસ્થાન તથા અન્ય રાજયોના બાગ બગીચામાં વવાય છે. કાશી બોર મધુર, શીતળ, ક્ષય અને તૃષાનો નાશ કરનાર છે.
તે શ્રમહર તથા હ્રદયને હિતકર છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.