કળથી

26 Nov કળથી

આયુર્વેદની દૃષ્ટિએ કળથી રસમાં કષાય, ઉષ્ણ, અમ્લ, કટુને કફ-વાત દૂર કરનાર છે. તેનો ઉપયોગ ઉકાળો, તેની દાળ, સૂપ કે શાક નિયમિત લેવામાં આવે તો પથરીની સમસ્યામાં ફાયદાકારક નીવડે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.