એલચો

26 Nov એલચો

એલચો અથવા કાળી એલચી એ એક તેજાનો છે.આની સુગંધ એલચી કરતા ઓછી હોય છે.પરાંપરાથી આને જ્વાળાની ઉપર સુકાવાતી હોવાથી તેમાં એક પ્રકારની ધૂમ્ર સુગંધ હોય છે. જેથી એલચો ભાગ્યેજ મીઠાઈમાં વપરાય છે પરંતુ શાક વગેરેમાં મસાલા તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.