આરિયાં

26 Nov આરિયાં

કાકડી કરતાં મીઠાસમાં વધુ સારા હોય છે. મુખ્યત્વે ગુજરાતનાં ભાલ પ્રદેશમાં શિયાળાંની ઋતુમાં પાણી વિના ઊગે છે.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.